Algemene voorwaarden cursussen

 1. DEFINITIES
  1. In de voorwaarden wordt verstaan onder:
   Helix Learning te
   Terneuzen, KvK nr. 22051635
   Opdrachtgever: Degene die met Helix Learning als bedoeld in deze voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten tot het verzorgen van een cursus in welke vorm dan ook.
   Collectieve cursus: Een cursus ten behoeve en in opdracht van één rechtspersoon, waarbij de cursisten door de rechtspersoon worden aangemeld.
 2. TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en elke door Helix Learning met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
  2. Aanvullende en/of afwijkende standaardvoorwaarden van de opdrachtgever binden Helix Learning niet, tenzij Helix Learning deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
  3. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van de opdrachtgever prevaleren deze voorwaarden, tenzij Helix Learning de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren.
  4. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Helix Learning en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.
 3. WIJZE VAN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
  1. Helix Learning bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Helix Learning is verplicht om desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm kan worden gegeven.
  2. Helix Learning is gerechtigd in overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dit volgens Helix Learning een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 4. PRIJZEN EN FACTURERING
  1. Helix Learning behoudt zich, indien de termijn tussen offerte en uitvoering van de opdracht een periode van twee maanden overschrijdt, het recht voor de aangeboden en/of overeengekomen prijzen en tarieven te wijzigen ingeval zich veranderingen voordoen in de loonkosten of in andere kostenfactoren.
 5. AANMELDING VOOR DEELNAME
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het inzenden van het volledige ingevulde en ondertekende inschrijfformulier per post of via de website www.helixlearning.nl
  2. Rechtspersonen kunnen cursisten collectief aanmelden. De rechtspersoon wordt dan aangemerkt als opdrachtgever. De opdrachtgever zal 10 werkdagen voor aanvang van de cursus een opgave doen van de persoonsgegevens van de deelnemers aan de cursus.
  3. Ingeval van collectieve aanmelding door een rechtspersoon kan voor een aangemelde cursist een vervanger diens plaats innemen mits dat geschiedt voor aanvang van de cursus en voor de duur van de gehele cursus.
 6. PLAATSING EN INSCHRIJVING
  1. Inschrijving voor een open cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst. Als er meer aanmeldingen binnenkomen voor een cursus dan er plaatsen beschikbaar zijn, zal Helix Learning de cursist(en) als alternatief een inschrijving voor een cursus, waar nog plaatsen beschikbaar zijn, aanbieden. Indien geen alternatief aanwezig is dan wel indien het geboden alternatief niet wordt aanvaard, zal de inschrijving vervallen.
  2. Helix Learning behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname te annuleren. Uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de ingeschreven deelnemers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Helix Learning zal trachten de cursist(en) een passend alternatief te bieden.
  3. Helix Learning stelt cursusdata, cursustermijnen en eventuele examendata vast. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend. Wijzigingen door welke oorzaak ook geven opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst tot het geven van een cursus of niet nakoming van enige verplichting welke voor het uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeden.
 7. OVERMACHT
  1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Helix Learning niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, alsmede omstandigheden waarop Helix Learning redelijkerwijs geen invloed kon hebben, wordt de overeenkomst tussen Helix Learning en opdrachtgever ontbonden. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.
  2. Voorts heeft Helix Learning het recht de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van een wijziging van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was, en die buiten zijn invloedsfeer ligt, tijdelijk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Helix Learning dient opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 8. BETALING
  1. Cursuskosten worden direct na aanvang in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Helix Learning gerechtigd zonder voorafgaande mededelingen of sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
  3. Zonder  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Helix Learning is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens Helix Learning te verrekenen met een vordering van de opdrachtgever op Helix Learning uit welken hoofde dan ook
  4. Helix Learning is gerechtigd ingeval van niet of niet tijdige betaling van de opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die daardoor zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin Helix Learning zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde.  Deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 9. ONTBINDING
  1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke  verklaring van de daartoe gerechtigde. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke  ontbindingsverklaring aan Helix Learning richt, zal hij Helix Learning eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en hem een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, dan wel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door de opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.
  2. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst geheel dan wel ten dele te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten in het geval hijzelf reeds in verzuim was met de nakoming van de op hem rustende verplichtingen.
  3. In het geval Helix Learning instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij in alle gevallen recht op vergoeding van alle vermogensschade, waaronder onder meer wordt begrepen kosten, gederfde winst en kosten welke dienen te worden gemaakt ter vaststelling  van de schade. De opdrachtgever kan ingeval van gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst geen aanspraak maken op de ongedaanmaking van reeds door Helix Learning verrichte prestaties. Voorts heeft Helix Learning in geval van gedeeltelijke ontbinding onverminderd recht op betaling van het reeds door het geleverde dan wel de door hem reeds verrichte prestaties.
  4. Helix Learning kan in ieder geval in de hierna te noemen omstandigheden door een schriftelijke verklaring de overeenkomst ontbinden en wel indien:
   • de opdrachtgever een bepaling van deze voorwaarden en/of enig ander beding van de overeenkomst en/of nadere overeenkomsten, dan wel enige andere verplichting jegens Helix Learning niet nakomt;
   • het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd;
   • aan de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend;
   • de opdrachtgever met crediteuren een akkoord buiten faillissement sluit.
 10. ANNULERING
  1. Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te geschieden.
  2. Bij annulering van een open cursus is door opdrachtgever/deelnemer € 20,-
   administratiekosten verschuldigd indien de annulering uiterlijk tot 10 werkdagen voor het begin van de cursus plaatsvindt. Indien annulering binnen 10 werkdagen voor het begin van de cursus plaatsvindt, is opdrachtgever/deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd.
  3. Indien een deelnemer gestart is met een cursus en deze voortijdig beëindigt, is door opdrachtgever / deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd met uitzondering van het in artikel 10.4 gestelde.
  4. De opdrachtgever/deelnemer van een open cursus kan, indien hij tijdens de cursus ziek wordt en langer ziek blijft dan de cursusduur, de cursus beëindigen. Zulks dient per aangetekende brief, vergezeld van een medische verklaring, ter kennis van Helix Learning te worden gebracht. Het betaalde cursusgeld wordt dan naar evenredigheid van deelgenomen cursusdagen gerestitueerd onder aftrek van administratiekosten.
  5. Bij annulering van een collectieve cursus is 25% van de totale cursusgelden verschuldigd indien de annulering plaatsvindt tot uiterlijk een maand voor het begin van de cursus.
   Indien de annulering plaatsvindt binnen een maand voor het begin  van de cursus dan is 50% van de volledige cursuskosten  verschuldigd.
 11. LESMATERIAAL
  Het lesmateriaal dat door Helix Learning wordt verstrekt, wordt eigendom van de deelnemer. Op syllabi en boeken die ten behoeve van de cursus worden verstrekt, rust auteursrecht. Het is verboden dit cursusmateriaal te (doen) verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).
 12. KLACHTEN
  In geval van klachten met betrekking tot de cursus kan de deelnemer zich in eerste instantie wenden tot de docent en indien noodzakelijk in tweede instantie tot de directeur van Helix Learning. Indien een klacht schriftelijk wordt geuit, dient deze binnen 10 werkdagen door Helix Learning te zijn behandeld. De deelnemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld hoe de klacht wordt afgehandeld.
 13. AANSPRAKELIJKHEID
  Helix Learning noch haar vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van ongevallen, calamiteiten of welke oorzaak dan ook, die tijdens de cursus plaatsvinden. Evenmin kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van eigendommen van cursisten.
 14. GEGEVENSVERWERKING, COMMUNICATIE/DATAOPSLAG EN BEWAARTERMIJNEN
  1. Helix Learning B.V. mag de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie in verband met de behandeling van opdrachten en van haar relatiebeheer.
  2. De opdrachtgever stemt ermee in dat Helix Learning B.V. bij opslag van gegevens en communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en (cloud)diensten voor opslag van gegevens. Helix Learning B.V. draagt zorg voor een voor de branche gangbaar niveau van digitale beveiliging. Helix Learning B.V. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die desondanks voortvloeit uit het gebruik van voornoemde middelen en diensten.
  3. De stukken die samenhangen met de dienstverlening van Helix Learning B.V. worden 10 jaren na de laatste werkzaamheden bewaard en nadien vernietigd. Een opdrachtgever die zelf stukken of bestanden wil bewaren, dient deze tijdig bij Helix Learning B.V. op te vragen.
 15. TOEPASSELIJK RECHT
  1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Helix Learning, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

CONTACTGEGEVENS
Helix Learning
Finlandweg 1
4538 BL Terneuzen

Tel.: 0118 55 82 70
Mail: info@helixlearning.nl
Site: www.helixlearning.nl