Algemene voorwaarden applicaties, content en diensten

 1. DEFINITIES
  1. in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   Opdrachtgever: degene die aan Helix Learning opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van applicaties, E-learning content of het leveren van diensten.
   Applicaties: gebruikerssoftware ten behoeve van het aanbieden, organiseren en administreren van leer- en trainingsactiviteiten.
   Content: digitale inhoud van E-learning en Blended Learning pakketten in alle vormen.
   Diensten: hosting van websites, Learning Management Systemen, webapplicaties en aanverwante activiteiten.
 2. TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en elke door Helix Learning met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
  2. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd heeft opdrachtgever 14 dagen tijd om tegen de wijzigingen bezwaar te maken, waarna partijen met elkaar overleggen over de wijze van invulling van de algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever binnen 14 dagen niet heeft gereageerd wordt hij geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
 3. WIJZE VAN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
  1. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat Helix Learning tijdig alle relevante informatie aangereikt krijgt die nodig is voor het vervaardigen van de applicatie en dat die informatie juist, volledig en up-to-date is en voldoet aan de desgevraagd door Helix Learning aan te reiken specificaties. Helix Learning is niet gehouden tot dataconversie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen.
  2. Voor de communicatie tussen opdrachtgever en Helix Learning zal opdrachtgever een contactpersoon aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden als zodanig zal functioneren. Helix Learning is alleen gehouden met deze persoon te communiceren.
  3. Helix Learning is gerechtigd in overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dit volgens Helix Learning een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 4. OFFERTES
  1. Aanbiedingen van Helix Learning zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en volledige door of namens hem aan Helix Learning verstrekte gegevens waarop de aanbieding van Helix Learning is gebaseerd.
  2. Helix Learning behoudt zich, indien tussen offerte en het tekenen van de opdracht meer dan twee maanden verstrijken, het recht voor de aangeboden prijzen en tarieven te wijzigen ingeval zich veranderingen voordoen in de loonkosten of in andere kostenfactoren.
 5. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom van de op grond van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst vervaardigde applicaties, content en of diensten berusten uitsluitend bij Helix Learning, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij de wet, dan wel op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan hem zijn toegekend. Deze gebruiksrechten zijn niet exclusief, niet overdraagbaar en niet vatbaar voor het geven in sublicentie.
  2. Verdergaande rechten dan in 5.1 bedoeld kunnen uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst aan opdrachtgever worden toegekend.
  3. Ongeacht het bepaalde in 5.2 heeft Helix Learning het recht om alle onderdelen, waaronder begrepen de algemene beginselen, ontwerpen, data, protocollen et cetera van de voor opdrachtgever ontwikkelde applicatie zonder enige vorm van beperking voor andere/eigen doeleinden te gebruiken dan wel te exploiteren, al dan niet voor zichzelf.
 6. GEBRUIKSRECHT
  1. De applicaties, content en of diensten worden door Helix Learning op basis van een gebruik licentie aan opdrachtgever ter beschikking gesteld gedurende de looptijd van de overeenkomst.
  2. Opdrachtgever heeft geen recht op de broncode van de programmatuur, ook niet indien hij bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.
  3. Opdrachtgever mag de applicaties, content en of diensten uitsluitend in/ten behoeve van zijn eigen organisatie of onderneming gebruiken. Gebruik ten behoeve van derden zoals onder meer “software-as-a-service“ is niet toegestaan.
  4. De (licenties voor) applicaties, content en of diensten en of de dragers waarop applicaties, content en of diensten zijn vastgelegd, komen uitsluitend toe aan opdrachtgever en mogen door opdrachtgever niet worden verkocht, verhuurd, vervreemd, met beperkte rechten bezwaard of op welke andere grond dan ook aan een derde ter beschikking worden gesteld.
 7. ANDER- EN OF MEERWERK
  1. Indien Helix Learning voor de opdrachtgever op diens verzoek andere en of meer werkzaamheden verricht dan vooraf overeengekomen, dan zullen deze werkzaamheden aan haar worden vergoed overeenkomstig de afgesproken tarieven, bij gebreke waarvan haar gebruikelijke tarieven worden gehanteerd. Helix Learning is niet gehouden verzoeken tot ander of meerwerk in te willigen.
 8. PRIVACY
  1. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het bevoegd aanreiken van de gegevens die door Helix Learning worden gebruikt ten behoeve van de door haar te vervaardigen applicaties, content en of diensten. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en of de verwerking van de gegevens rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, en vrijwaart Helix Learning tegen elke rechtsvordering van derden in dit verband.
  2. Helix Learning wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor aansprakelijkheid jegens personen van wie persoonsgegevens door opdrachtgever zijn geregistreerd of verwerkt, en welke gegevens door Helix Learning in haar applicaties, content en of diensten zijn verwerkt, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, aan Helix Learning toerekenbaar zijn.
 9. BEVEILIGING
  1. Indien en voorzover Helix Learning op grond van de overeenkomst een vorm van informatiebeveiliging dient te verzorgen, dient die beveiliging schriftelijk gespecificeerd te zijn. Helix Learning staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden haar doel zal bereiken. Indien geen uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging is opgenomen in de overeenkomst, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten die verbonden zijn aan het treffen van de beveiligingsmaatregelen, niet onredelijk is.
  2. Indien zijdens Helix Learning toegang – of identificatie codes dan wel certificaten zijn verstrekt aan opdrachtgever, zijn deze vertrouwelijk, en zullen zij slechts aan geautoriseerde personeelsleden van de eigen organisatie van opdrachtgever worden verstrekt.
  3. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur afdoende beveiligen en ervoor zorgen dat anti virusprogrammatuur permanent in werking is.
 10. AFLEVERING EN INSTALLATIE
  1. De applicatie zal door Helix Learning op het overeengekomen formaat gegevensdrager, dan wel (bij gebreke van daarover gemaakte afspraken) op een door haar te bepalen formaat gegevensdrager afleveren, dan wel Online aan opdrachtgever beschikbaar stellen.
  2. Alleen indien overeengekomen, zal Helix Learning de applicatie bij opdrachtgever installeren. Tenzij anders afgesproken zal opdrachtgever zelf de applicatie nader inrichten, van parameters voorzien, tunen en zo nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
 11. ACCEPTATIE
  1. opdrachtgever aanvaardt de applicatie in de staat waarin die zich bij de aflevering bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, tenzij partijen een acceptatietest zijn overeengekomen.
  2. de applicatie is door opdrachtgever geaccepteerd:
   • indien een acceptatietest overeen is gekomen: na afloop van de testperiode
   • indien opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de testperiode een rapport heeft overhandigd aan Helix Learning waarin de geconstateerde fouten overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk staan vermeld: op het moment dat die
    fouten zijn hersteld.
   • Indien opdrachtgever op enige wijze gebruik maakt van de applicatie: op het moment van ingebruikneming.
  3. Onder “fout” wordt verstaan het in substantiële mate niet voldoen van de applicatie aan de door opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties. Een fout dient door opdrachtgever te worden aangetoond en zichtbaar gemaakt te worden dan wel reproduceerbaar te zijn. Een fout dient onmiddellijk aan Helix Learning te worden gemeld. Helix Learning is niet gehouden tot herstel van andere gebreken dan fouten als bedoeld in dit artikel.
  4. Kleine tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikneming van de applicatie redelijkerwijs niet belemmeren, gelden niet als fouten en staan niet in de weg aan acceptatie. Hetzelfde geldt voor subjectief te beoordelen elementen zoals esthetische aspecten van gebruikers interfaces.
 12. OVERMACHT
  1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Helix Learning niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, alsmede omstandigheden waarop Helix Learning redelijkerwijs geen invloed kon hebben, wordt de overeenkomst tussen Helix Learning en opdrachtgever ontbonden. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Helix Learning wordt in ieder geval begrepen: het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan Helix Learning zijn voorgeschreven, gebreken in apparatuur, programmatuur, materialen en of zaken van derden, waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Helix Learning is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storing van internet, datanetwerk – of thelecommunicatiefaciliteiten, oorlog, algemene vervoersproblemen, overmacht van toeleveranciers van opdrachtgever.
  3. Voorts heeft Helix Learning het recht de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van een wijziging van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was, en die buiten haar invloedsfeer ligt, tijdelijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Helix Learning dient opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 13. BETALING
  1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Helix Learning gerechtigd zonder voorafgaande mededelingen of sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
  3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Helix Learning is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens Helix Learning te verrekenen met een vordering van de opdrachtgever op Helix Learning uit welken hoofde dan ook.
  4. Helix Learning is gerechtigd ingeval van niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever te vorderen de buitengerechtelijke kosten conform het besluit buitengerechtelijke incassokosten.
 14. ONTBINDING
  1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Helix Learning richt, zal hij Helix Learning eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, dan wel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door de opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.
  2. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst geheel dan wel ten dele te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten in het geval hijzelf reeds in verzuim was met de nakoming van de op hem rustende verplichtingen.
  3. In het geval Helix Learning instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij in alle gevallen recht op vergoeding van alle vermogensschade, waaronder onder meer wordt begrepen kosten, gederfde winst en kosten welke dienen te worden gemaakt ter vaststelling van de schade. De opdrachtgever kan ingeval van gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst geen aanspraak maken op de ongedaanmaking van reeds door Helix Learning verrichte prestaties. Voorts heeft Helix Learning in geval van gedeeltelijke ontbinding onverminderd recht op betaling van het reeds door haar geleverde dan wel de door haar reeds verrichte prestaties.
  4. Helix Learning kan in ieder geval in de hierna te noemen omstandigheden door een schriftelijke verklaring de overeenkomst ontbinden en wel indien:
   • de opdrachtgever een bepaling van deze voorwaarden en/of enig ander beding van de overeenkomst en/of nadere overeenkomsten, dan wel enige andere verplichting jegens Helix Learning niet nakomt;
   • het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd en of uitgesproken;
   • door de opdrachtgever surséance van betalingof toelating tot de WSNP wordt aangevraagd en of aan hem wordt verleend;
   • de opdrachtgever met crediteuren een akkoord buiten faillissement sluit.
 15. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Helix Learning noch haar vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van ongevallen, calamiteiten of welke oorzaak dan ook, die als gevolg van toepassingen in welke vorm dan ook van de door haar vervaardigde applicaties, content en of diensten mocht ontstaan.
  2. Voor het geval er sprake zou zijn van enige aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Helix Learning, is deze beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever daadwerkelijk voor de betreffende applicatie heeft betaald.
 16. GEGEVENSVERWERKING, COMMUNICATIE/DATAOPSLAG EN BEWAARTERMIJNEN
  1. Helix Learning B.V. mag de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie in verband met de behandeling van opdrachten en van haar relatiebeheer.
  2. De opdrachtgever stemt ermee in dat Helix Learning B.V. bij opslag van gegevens en communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en (cloud)diensten voor opslag van gegevens. Helix Learning B.V. draagt zorg voor een voor de branche gangbaar niveau van digitale beveiliging. Helix Learning B.V. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die desondanks voortvloeit uit het gebruik van voornoemde middelen en diensten.
  3. De stukken die samenhangen met de dienstverlening van Helix Learning B.V. worden 10 jaren na de laatste werkzaamheden bewaard en nadien vernietigd. Een opdrachtgever die zelf stukken of bestanden wil bewaren, dient deze tijdig bij Helix Learning B.V. op te vragen.
 17. TOEPASSELIJK RECHT
  1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de plaats van vestiging van Helix Learning, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.